هیئت مدیره

جناب آقای جواد اصغری

 

رییس هیئت مدیره

جناب آقای علی اصغر سراجی

 

نایب رییس هیئت مدیره
جناب آقای علیرضا کبریایی

مدیرعامل

و

عضو هیئت مدیره

جناب آقای سید فرشید معصومی

 

عضو هیئت مدیره

جناب آقای علی استیری

 

عضو هیئت مدیره

شرکت ایران مارین سرویسز