مدیران

معاونت فنی 

جناب آقای فرید زمانیان راد

 

معاونت بازرگانی و پروژه ها

جناب آقای محمدرضا چادربرسا

 

شرکت ایران مارین سرویسز