تجلیل از دستندرکاران و ویرایش دهندگان اولین اثر دکتر احمدی بافنده در حوزه دریا
در راستای قدردانی از زحمات شبانه روزی دستندرکاران ویرایش و تدوین کتاب "ایران از افق دریا؛ ظرفیت های دریایی ما" که در طول 180 روز توانستند تجارب و تجربه های دکتر محمد احمدی بافنده در حوزه گسترده و ناپیموده حوزه دریا در چهارچوب یک اثر ماندگار پدید آورنداز طرف نویسنده کتاب تجلیل شد.
در ادامه جلسه نیز دکتر بافنده خبر از چاپ کتاب های در حوزه مدیریت شهری ، حمل و نقل و مدیریت اسلامی با قلم خویش در آینده نزدیک داد


اخبار تخصصی