نگاه مدیرعامل شرکت به فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع نامگذاری سال93سال 93 ، سالیست که مقام معظم رهبری توجه به بخش اقتصاد و ارتقاء فرهنگی را همراه با کلمه مقدس جهاد مزًین نموده اند در همین امر تکلیف همه اقشار جامعه ، مؤمنین ، مسئولین ، مدیران ، دانشجویان و نخبگان جامعه بر این روشن است تا در اجرای بهینه فرمایش آن عزیز جامه عمل بپوشانیم .

مهمترن شاخص کشورهای تحت سلطه و جهان سوم از دید کشورهای پیشرفته غربی ، عدم ارتقاء ظرفیت  فرهنگی  و در پی آن خودکفائی اقتصادی می باشد .

فرمایش مقام معظم رهبری و اتلاق امر جهاد از دید هر مقلّدی نثار جان و همه ی موجوددیت خود می باشد.

حکم مراجع در استفاده از لفظ جهادی برای هر مرجع دیگر هم به عنوان یک امر مطاء تلقی می گردد.

لذا بر همه ما مقلدین ایشان واجب است با تمام وجود این فرمایش را در حد وسع اجرایی نمائیم .

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا سوره بقره آیه 286


اخبار تخصصی