مقالات

 

ردیف موضوع مقاله دریافت مقاله
1 ارزيابي موفقيت صنايع دريايي براساس اهداف برنامه چهارم توسعه مقاله 1
2 مديريت و برنامه ريزي تامين نيروي انساني در صنايع دريايي كشور مقاله 2
3 برنامه ريزي استراتژيك ضرورت توسعه و گسترش ترمينال هاي كانتينري ايران مقاله 3
4 ارائه روش اولويت بندي طرحهاي توسعه بنادر با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره مقاله 4
5 بررسي راهكارهاي اجرايي بهبود بهرهوري در حوزه مديريت ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي مقاله 5
6 مروري بر راهكارهاي مورد استفاده از ديدگاه مديران حوزه ترمينال كانتينر بندر شهيد رجايي مقاله 6
7 انسجام بخشي بهسازي منابع انساني؛ تمركز در طراحي، انعطاف در اجرا مقاله 7
8 بررسي نقش حمايتهاي مالي دولت از صنايع كشتي سازي كشور براي ايجاد مزيتهاي رقابتي مقاله 8
9 ACV آناليز شكل هندسي و تنش بالشتك سه طبقه نوع بسته در شناورهاي مقاله 9
10 بررسي نحوه سبك سازي سازه سوپراستراكچر شناور لندينگ كرافت مقاله 10
11 بررسي روند طراحي شناور تندرو هيدروفويلي و ارائه نمونه ساخته شده مقاله 11
12 طراحي و ساخت يك ربات ماهي باله موجي و ساخت يك نمونه باله موجي براي جايگزيني پروانه ها مقاله 12
13    
14 رويكردها وملزومات كسب و توسعه دانش وفناوري رباتهاي هوشمند زيرآبي مقاله 14
15 تحليل نتايج آزمايش مدل يك زيردريايي در حوضچه كشش و مقايسه با روش CFD مقاله 15
16 با استفاده از سنسورهاي اندازه گيري سرعت و زاويه AUV تخمين موقعيت يك مقاله 16
17 Ship Hull Inspection and NDT using ROV based flux leakage expert system مقاله 17
18 بررسي حسگرها و روشهاي اجتناب از موانع در زيرسطحيهاي هوشمند مقاله 18
19 طراحي بدنه زيرسطحي هوشمند دوربرد و مدل سازي عددي آن با هدف انتخاب بدنه بهينه مقاله 19
20    بررسي و تحليل كمانش پوسته هاي استوانه اي تقويت شده به روش چندوجهي
مقاله 20

 


ایران مارین سرویسز