امور ایمنی و کیفیت

تلاش برای ایمنی فلسفه ای است که تعهد ما را به کیفیت و ایمنی تقویت کرده که به نوبه خود ، با دریافت گواهینامه بین المللی و با پیشرفت تدریجی به سمت ایمنی و به خصوص محیط زیست پربارتر شده ، فلسفه ای که تیم پرسنل فداکاار ایران مارین سرویسز را به عنوان ستون اصلی آن را می شناسد . تیمی که با تجربه تجاری و دریانوردی و دانش تخصصی خود ، با اعتماد به نفس نسبت به جلب رضایت مشتریان همت گماشته و محیط زیست را همانطور که انتظار می رود حفظ می نمایند.

اجرای موثر و حفظ سیستم مدیریت ایمنی توسط مقام منتخب ایمنی ساحل ، کارمندان و در رأس آن مدیر عامل، یک تعهد مستمر است .دریانوردان مجرب و متعهد ما در مدیریت های شناورو فنی با تخصصی که از آنها انتظار می رود قادر اسهستند که شرکت ایران مارین سرویسز را در مسیر ایمنی صحیح به پیش ببرند .

 

 

 

 

 

 

Legaland p l consultancydepartment

P & I department provides our clients with round the clock support‚ seven days a week. Our surveyors are on hand at all Iranian ports and oil terminals‚ and at our head office a team of senior legal advisors‚ in house lawyers‚ and surveyors provide the expertise to ensure that P & I cases are resolved swiftly and effectively. Our good and close business relation with all well known law firms‚ surveying companies and marine lawyers‚ gives us the chance to render the best service at most competitive rate. We are representing the majority of ( A & B ) rating P & I clubs‚ insurance companies and brokers in Iran

تلاش برای ایمنی فلسفه ای است که تعهد ما را به کیفیت و ایمنی تقویت کرده که به نوبه خود ، با دریافت گواهینامه بین المللی و با پیشرفت تدریجی به سمت ایمنی و به خصوص محیط زیست پربارتر شده ، فلسفه ای که تیم پرسنل فداکاار ایران مارین سرویسز را به عنوان ستون اصلی آن را می شناسد . تیمی که با تجربه تجاری و دریانوردی و دانش تخصصی خود ، با اعتماد به نفس نسبت به جلب رضایت مشتریان همت گماشته و محیط زیست را همانطور که انتظار می رود حفظ می نمایند.

اجرای موثر و حفظ سیستم مدیریت ایمنی توسط مقام منتخب ایمنی ساحل ، کارمندان و در رأس آن مدیر عامل، یک تعهد مستمر است .دریانوردان مجرب و متعهد ما در مدیریت های شناورو فنی با تخصصی که از آنها انتظار می رود قادر اسهستند که شرکت ایران مارین سرویسز را در مسیر ایمنی صحیح به پیش ببرند .

 

 

 

 

 

 

Legaland p l consultancydepartment

P & I department provides our clients with round the clock support‚ seven days a week. Our surveyors are on hand at all Iranian ports and oil terminals‚ and at our head office a team of senior legal advisors‚ in house lawyers‚ and surveyors provide the expertise to ensure that P & I cases are resolved swiftly and effectively. Our good and close business relation with all well known law firms‚ surveying companies and marine lawyers‚ gives us the chance to render the best service at most competitive rate. We are representing the majority of ( A & B ) rating P & I clubs‚ insurance companies and brokers in Iran


شرکت ایران مارین سرویسز