امور شناورها

ا مور شناورهای شرکت ایران مارین سرویسز با افراد باتجربه ،مسئول اداره عملیات وتامین نیروی انسانی شناورهای شرکت از نمایندگی های کشورهای مختلف به نحو مطلوب است . شناورهای شرکت شامل حمل کالاهای خشک، شناورهای تدارکاتی ، خدماتی و باری می باشد.

سایر فعالیت ها مانند تآمین نیازمندیهای خواربار ، سوخت و اداره کردن کشتی ها و تهیه مدارک لازم برابر با استاندارد و قوانین بین المللی و نیازمندیهای موسسه های رده بندی بین المللی می باشد.

 

 

 

 

 

 

Fleet department

Iran Marine Services fleet department with high expert staff is responsible for smooth running‚ operations, crew management  fleet comprising of ‚ dry cargo ships‚ supply vessels‚ etc.

 Other business activities such as provisions & bunkers supply‚ship’s management as weel as ensuring safety compliance of IMS vessels to the mandatory requirment of the I.M.O resolution‚ classification societies and statutory bodies concerned.


شرکت ایران مارین سرویسز